ZVEŘEJŇENÉ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH

V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO PŘÍKAZCE

 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

 

1. Kdo bude zpracovávat osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

- HADRMAN s.r.o., IČ: 27547566, se sídlem Travná 1292, Praha 9 – Kyje, PSČ: 198 00, kontaktní údaje: www.hadrman.cz, e-mail: hadrman@hadrman.cz telefonní spojení: +420 222 769 861

2. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

- identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu) a tytéž údaje o vlastnících, spoluvlastnících, jejich rodinných příslušnících či jiných osobách (nájemcích) užívajících předmětnou jednotku (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní spojení, identifikátory pro elektronickou komunikaci)

3. Pro jaké účely budou osobní údaje zpracovávány i bez souhlasu?

- a) pro plnění povinností správce podle smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem a podle platných právních předpisů především v souvislosti s činnostmi správce, např. v oblasti zajišťování technické i administrativní správy domu a pozemku, včetně oprav a revizí, rozúčtování služeb a energií, plnění účetních a daňových povinností, výkonu funkce statutárního orgánu, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů

- b) pro výkon práv a oprávněných zájmů správce, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám (či vůči vlastníkům, nájemcům apod.)

4. Co je právním základem zpracování osobních údajů?

- právo správce zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?

- osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu s Vámi na základě uzavřené smlouvy a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k poslednímu vyúčtování vzájemných závazků, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení)

 

- po uplynutí shora uvedených lhůt budou osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem osobních údajů?

- orgány veřejné moci, daňoví poradci, advokáti, účetní, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány či orgány činné v trestním řízení; s Vaším souhlasem či souhlasem subjektu údajů pak i jiné osoby; osobní údaje nebudou předávány příjemcům v zahraničí ani v rámci mezinárodních organizací

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

- osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vámi pověřených osob, včetně vlastníků a nájemců, a dále z veřejně dostupných informací, internetu, veřejných seznamů a rejstříků (zejména katastru nemovitostí) a též z listin a komunikace předložené či doručené správci

- aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vámi pověřených osob, a proto je potřeba změnu osobních údajů neprodleně hlásit

8. Jaká základní práva má subjekt údajů (tj. ten, jehož osobní údaje správce zpracovává) v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je lze vykonávat?

- má právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k osobním údajům přístup

- má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům a na potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení bude účtován administrativní poplatek ve výši 20,- Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,- Kč (bez DPH) za každé další vystavené potvrzení)

- má právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

- má právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznese-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- má právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou správcem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud bude popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a bude odmítat jejich výmaz; bude-li správce údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznese námitku proti jejich zpracování

- má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7 (www.uoou.cz)

- má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nachází nebo pohybuje); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi příkazcem a správcem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou osobní údaje v současné době ze strany správce zpracovávány)

- svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) může subjekt údajů uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: hadrman@hadrman.cz, přičemž podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle čl. 21 nařízení má subjekt údajů PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce a pro účely tzv. přímého marketingu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------