Změna výboru (představenstva) v obchodním rejstříku

18.07.2018 14:10
  1. Na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani  vyplnit „Inteligentní formulář“ a odeslat přes webové rozhraní. Vytisknout a nechat OVĚŘENĚ podepsat. Stačí podpis jednoho člena výboru (představenstva) V tištěné podobě předat na obchodní soud včetně nalepených kolků (v roce 2017 cena 2000,- Kč) Všechny přílohy předat také na CD ve formátu pdf.  
  2. Nový výbor (představenstvo) včetně revizora či kontrolní komise musejí předat OVĚŘENĚ „čestné prohlášení“
  3. Předat ORIGINÁL pozvánku s podpisem a návrhem na volbu vedení domu
  4. Předat ORIGINÁL zápisu ze schůze (shromáždění) s volbou nového výboru či představenstva s uvedením (pro/proti/zdržel se). S uvedením, že je dostatek hlasů na schůzi (usnášení schopnost) S podpisem zapisovatele, ověřovatele.
  5. Předat ORIGINÁL (úředně ověřenou kopii) presenční listiny ze shromáždění (schůze) na které bylo zvoleno nové vedení
  6. Předat ORIGINÁL plných mocí vlastníků (členů družstva), kteří někoho zplnomocnili v originále (nechat si alespoň kopie)
  7. Předat ORIGINÁL zápisu ze schůze výboru, kde si členové rozdělí funkce. S uvedením (pro/proti/zdržel se)
  8. Jestli nemá SVJ v OR způsob jednání, tak nechat odsouhlasit schůzí výboru a vyplnit také do formuláře. S uvedením (pro/proti/zdržel se)

Příklady:

- Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor volí zřad členů výboru. Jde-li opísemný právní úkon, musí být podepsán předsedou adalším členem výboru

- Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

-Za výbor jedná navenek jeho předseda, v době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon činěný výborem, musí být podepsán předsedou, nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.

-Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru

-Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

-Za společenství jedná navenek předseda výboru nebo místopředseda výboru. Jde-li o právní jednání, činěné společenstvím v písemné formě, podepisuje se za společenství tak, že k názvu společenství připojí svůj podpis předseda výboru nebo místopředseda výboru a kterýkoliv další člen výboru. Podepisuje-li se za společenství předseda výboru spolu s místopředsedou výboru, je podpis místopředsedy výboru považován za podpis dalšího člena výboru.

 

  • Ke změnám ve výboru SVJ (v představenstvu BD) již není potřeba přidávat výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestu se musí dodávat jen v případě vedení domu právnickou osobou.