Statutárním orgánem Bytového družstva (do 50 členů) může být externí firma

19.10.2018 16:51

Předseda družstva může být statutárním orgánem družstva pouze u tzv. malého družstva, tj. takového, které má méně než 50 členů, a dále jen za podmínky,
že tak určí stanovy. Ustanovení § 630 zákona o obchodních korporacích stanoví, že členem orgánu družstva může být jen člen družstva, přičemž tato
úprava se vztahuje i na bytová družstva. Z uvedeného je zřejmé, že statutárním orgánem malého družstva může být předseda družstva, jenž však
musí být členem družstva.

Členem bytového družstva může být fyzická i právnická osoba. Stanovy bytového družstva nicméně mohou omezit nebo vyloučit členství právnické
osoby v bytovém družstvu. Pokud tedy stanovy členství právnické osoby v bytovém družstvu nevylučují či neomezují a společnost se stane členem malého družstva (stanovy musí určit, že statutárním orgánem je předseda družstva), mohla by být zvolena předsedou družstva. Podmínkou členství ve statutárním orgánu bytového družstva není uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu nebo nebytovému prostoru, a proto by se mohl předsedou bytového družstva stát člen bytového družstva, který nemá v nájmu žádný družstevní byt nebo nebytový prostor - jednalo by se o nebydlícího člena.