POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

09.10.2018 08:15

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

 

Představenstvo společnosti BYTOVÉ DRUŽSTVO Dittrichova 353, IČ: 27216209, se sídlem Dittrichova 353/3, 120 00 Praha 2 (dále jen „Družstvo“), svolává jednání členské schůze Družstva, které se koná

Ve středu dne 7. 11. 2018 v 18:30 hod.

na adrese: TaajPalace - Indian Restaurant– Jenštejnská 1776/2, 120 00 Praha 2

 

Program schůze:

 

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Informace o GDPR
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 – hlasování
  5. Rekonstrukce fasády do ulice Dittrichova – hlasování, schválení rozpočtu
  6. Následný postup ohledně bytové jednotky 353/7 (vystěhování paní Tomáškové) – diskuze
  7. Následný postup ohledně bytového družstva a jeho likvidace - diskuze
  8. Další body k projednání dle návrhů členů družstva
  9. Závěr

 

Člen Družstva, který se nemůže členské schůze osobně zúčastnit, může být zastoupen jinýmčlenem Družstva nebo jinou osobou na základě plné moci. Úřední ověření podpisu na plnémoci se nepožaduje.

Prezence členů družstva se koná 15 min. před zahájením jednání členské schůze.